Tác dụng phụ của thuốc Bismuth

Hình ảnh Tác dụng phụ của thuốc Bismuth

Tóm tắt Tác dụng phụ của thuốc Bismuth

Các tên gọi khác của bệnh này:

Bismuth hồng là thành phần tích cực trong Pepto-Bismol và Kaopectate, nuốt Bismuth hồng làm cho phân có màu đen.

Triệu chứng

Triệu chứng Tác dụng phụ của thuốc Bismuth là Phân có màu đen.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Xét nghiệm kiểm tra máu trong phân để loại trừ nguyên nhân khác

Điều trị

Không cần điều trị. Màu phân trở lại bình thường trong một vài ngày.

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày