Giới thiệu
Chức vụ
Phó Trưởng khoa Kết - Giác mạc - Bệnh viện Mắt Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh Viện Mắt Trung Ương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức