Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ điều trị phòng C7 Viện Tim mạch
Nơi công tác
  • bệnh viện bạch mai
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức