Giới thiệu
Chức vụ
Chịu trách nhiệm phòng khám lương y Nguyễn Hữu Toàn
Nơi công tác
  • phòng khám lương y Nguyễn Hữu Toàn
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức