Giới thiệu
Chức vụ
Bác sĩ chịu trách nhiệm chính tại Phòng Khám Hà An
Nơi công tác
  • Phòng Khám Hà An
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Hội Tâm thần học Việt Nam