Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (1)
  • Trần Văn Sáu

    Trần Văn Sáu

    PGS.TS

    - Bệnh Viện 198 Bộ Công An
  • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày