Papaverine (Pavacot®)

Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày