Chỉ số lượng định gắng sức/ chỉ số cảm nhận gắng sức/ chỉ số RPE