Nội dung chính:

Đường đa

Nội dung

Một phân tử bao gồm nhiều phân tử đường liên kết với nhau.