Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
  • Phòng Khám Nội Tổng Hợp – Bác sĩ Bùi Đức Hùng
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức