Giới thiệu
Chức vụ
Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bệnh viện Lão Khoa Trung ương
Nơi công tác
  • Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Thành viên Viện Hàn Lâm Thần kinh học Hoa Kỳ
Thành viên Hội Thần kinh học Việt Nam