Giới thiệu
Chức vụ
Nơi công tác
Kinh Nghiệm
Giải thưởng và ghi nhận
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ (0)
Thành viên của các tổ chức
Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam