Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (1)
  • Nguyễn tiến sơn

    Nguyễn tiến sơn

    THS.BS

    Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà