Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (2)
 • Phạm Mạnh Hùng

  Phạm Mạnh Hùng

  PGS.TS

  Tim Mạch - Bệnh viện đông đô
  Phạm Thị Hồng Thi

  Phạm Thị Hồng Thi

  PGS.TS

  Tim Mạch - Bệnh viện đông đô