Giới thiệu
Giải thưởng và ghi nhận
Thành viên của các tổ chức
Đội ngũ (5)
 • Đào Quang Vinh

  Đào Quang Vinh

  TS.BS

  Ngoại tổng hợp - Bệnh viện tim Hà Nội
  Đinh Xuân Huy

  Đinh Xuân Huy

  THS.BS

  Ngoại tổng hợp - Bệnh viện tim Hà Nội
  Lê Thúy Ngọc

  Lê Thúy Ngọc

  THS.BS

  Tim Mạch - Bệnh viện tim Hà Nội
  Phạm Gia Khải

  Phạm Gia Khải

  GS.TS

  Tim Mạch - Bệnh viện tim Hà Nội
 • Nguyễn Xuân Tuấn

  Nguyễn Xuân Tuấn

  THS.BS

  Tim mạch can thiệp - Bệnh viện tim Hà Nội
 • Không có nhận xét nào.
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày